Warunki przyjęcia

Prawo do zamieszkania w naszym Domu przysługuje osobie przewlekle psychicznie chorej, wymagającej stałej całodobowej opieki, która nie może samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku i nie można jej zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu pomocy społecznej lub jej opiekun prawny powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla jej miejsca zamieszkania. Pracownik ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu dokumentację.

Na podstawie wydanej przez dany ośrodek decyzji kierującej, wydawana jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie decyzja o umieszczeniu osoby zainteresowanej w naszym Domu.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie, a pozostałe 30% pozostaje do dyspozycji mieszkańca. Pozostałą część uzupełniających środków do kosztów utrzymania pokrywa gmina z której osoba jest skierowana lub rodzina zobowiązana do alimentacji jeżeli ma możliwości finansowe.

Od miesiąca lutego miesięczny koszt utrzymania w 2023 roku wynosi 5.300,00 zł.