Terapia

Formy terapii

Celem działania Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności i podtrzymywanie samodzielności. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na podstawie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Zakres i poziom usług świadczonych uwzględnia w szczególności godność, intymność i poczucie bezpieczeństwa.

Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny korzystając z umiejętności diagnostycznych lekarza psychiatry, lekarza internisty i umiejętności terapeutycznych psychologa, specjalistów z zakresu terapii zajęciowej, pracowników socjalnych, personelu pielęgniarskiego, opiekunów oraz innych osób o specjalistycznym przygotowaniu opracowuje indywidualne plany wsparcia mieszkańców, które realizuje wraz z mieszkańcem.

Pracownie terapeutyczne

Dom Pomocy Społecznej swoim mieszkańcom oferuje różne formy terapii: arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, relaksacja, ergoterapia.

Prowadzone są również treningi wsparcia mieszkańców. Mieszkaniec ma możliwość wyboru zajęć w których chce uczestniczyć, są

  •  zajęcia ogólnorewalidacyjne, ogólnousprawniające
  • zajęcia artystyczne,
  • zajęcia muzyczne,
  • zajęcia z choreoterapi,
  • zajęcia z dramaterapii,
  • zajęcia ruchowe metodą Labana,
  • treningi umiejętności społecznych,
  • ćwiczenia rozwijające pamięć, koncentrację i podzielność uwagi,
  • gry i zabawy rozwijające koordynację oraz sprawność ruchową mieszkańca.

Każda forma terapii jest dostosowana do możliwości fizycznych, psychicznych oraz potrzeb każdego mieszkańca.