Terapia

Formy terapii

Celem działania Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności i podtrzymywanie samodzielności. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na podstawie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny korzystając z umiejętności diagnostycznych lekarza psychiatry, lekarza internisty i umiejętności terapeutycznych psychologa, specjalistów z zakresu terapii zajęciowej, pracowników socjalnych, personelu pielęgniarskiego, opiekunów oraz innych osób o specjalistycznym przygotowaniu opracowuje indywidualne plany wsparcia mieszkańców, które realizuje wraz z mieszkańcem.

Mieszkańcy Domu objęci są zajęciami rehabilitacji społecznej. Głównym celem zajęć jest poprawa funkcjonowania społecznego osób przebywających w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej, wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych oraz promowanie zdrowia psychicznego poprzez aktywizację fizyczną mieszkańców. Zajęcia prowadzone są grupowo lub indywidualne. Dostosowane są do wieku, stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca.

W ramach zajęć rehabilitacji społecznej prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników, następujące rodzaje zajęć:

Trening umiejętności funkcjonowania w codziennym życiu

W ramach niego mieszkańcy mają możliwość wyjazdu do miasta na zakupy. Korzystając z własnego kieszonkowego realizują własne potrzeby. Opiekunka lub terapeuta służy pomocą i wsparciem. Ciekawą formą kształtującą umiejętności funkcjonowania w codziennym życiu, są organizowane od wielu lat imieniny mieszkańców, którym towarzyszy oprócz poczęstunku wspólny śpiew i zabawa.W ramach treningu mieszkańcy angażują się w działania sekcji ogrodniczo-porządkowej, biorą udział w pracach porządkowych w ogrodzie i wokół Domu, dbają również o nagrobki na cmentarzu, gdzie pochowani są nasi zmarli mieszkańcy.

Trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów

Podczas zajęć prowadzone są ćwiczenia kształtujące więzi interpersonalne, uczące pozytywnych postaw i zachowań wśród mieszkańców. Podstawą tych zajęć jest poznanie zasad funkcjonujących w społeczeństwie, wdrażanie do współpracy w grupie, prowadzenie rozmów i podtrzymywanie kontaktów interpersonalnych a także aktywne słuchanie, asertywność oraz rozwiązywanie konfliktów. W ramach treningu terapeuty proponuje również ćwiczenia na pamięć, koncentrację i podzielność uwagi.

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego

Trening jest formą terapii, która rozwija intelektualnie, pobudza pomysłowość i mobilizuje mieszkańców do aktywności. Rozwija u osób uczestniczących szacunek do współmieszkańców. Mieszkańcy mają możliwość skorzystania z następujących form treningu; biblioterapii czynnej i biernej, gier edukacyjnych i ćwiczeń dydaktycznych, zajęć plastycznych, projekcji seansów filmowych, przedstawień teatralnych, koncertów muzycznych,wspólnego śpiewu z użyciem instrumentów muzycznych i perkusyjnych, elementów muzykoterapii, quizów i konkursów muzycznych.

Zajęcia z psychologiem

Rehabilitacja społeczna prowadzona w domu pomocy obejmuje również zajęcia z psychologiem, który prowadzi badanie psychologiczne , stosuje terapię indywidualną, grupy wsparcia z elementami terapeutycznymi oraz poradnictwo psychologiczne. Spotkania z psychologiem mają formę rozmów indywidualnych oraz grup wsparcia z elementami terapeutycznymi, odbywają się one w gabinecie lub pokojach mieszkańców. Podczas spotkań psycholog buduje z mieszkańcem relację opartą na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Psycholog uczestniczy w pracach Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w ramach, którego uzyskuje dodatkowe informacje na temat funkcjonowania mieszkańców, podejmuje interwencje w sytuacjach kryzysowych zgłaszanych przez Zespół.

Terapia logopedyczna

Dom oferuje dla mieszkańców również zajęcia z logopedą. Terapia logopedyczna prowadzona w naszym Domu ma na celu kształcenie i rozwijanie komunikacji słownej jak również usuwanie wad wymowy. Logopeda uczy mieszkańców, jak prawidłowo oddychać, poprzez zabawę usprawnia narządy mowy. Środkiem uzupełniającym terapię logopedyczną są stosowane na zajęciach ćwiczenia manualne, rytmiczne, słuchowe, ćwiczenia na spostrzegawczość. Wszystkie zabawy rozwijające sprawność manipulacyjną, czyli ruchy precyzyjne dłoni i palców działają stymulująco na rozwój mowy, pobudzają bowiem ośrodki mowy w mózgu, są zatem nieodłącznym elementem prowadzonej terapii logopedycznej.

Zajęcia ruchowe

W Domu proponowane zajęcia ruchowe obejmują: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację. W ramach tych zajęć odbywają się gry i zabawy ruchowe, konkurencje sportowe, gra w badmintona , gra w tenisa stołowego, gra w kręgle, zabawa w hula-hop. W ciągu roku odbywają się różne imprezy sportowe, olimpiady, turnieje i spartakiady podczas których mieszkańcy reprezentują Nasz Dom. W ramach turystyki organizowane są wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wycieczki piesze, spacery urozmaicone z kijkami nordic walking, integracyjne wyjazdy do kina, kawiarni, galerii, teatru, na basen oraz do innych domów pomocy, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy na zabawy i festyny integracyjne.Rekreacja proponowana dla mieszkańców obejmuje zajęcia taneczne, podczas których dominuje nauka kroków takich tańców jak: polonez, walc, belgijka,zorba, kazaczok, rock and roll, boogie. Przygotowywane były układy choreograficzne na potrzeby uroczystości okolicznościowych, przeglądów artystycznych i konkursów odbywających się na terenie Naszego Domu i poza nim.

Zajęcia przygotowujące do zatrudnienia:

Terapia manualna

Jest dla mieszkańców formą spędzenia czasu wolnego w sposób twórczy, kreatywny i innowacyjny. Stosowane w pracowni techniki i metody uwzględniają zainteresowania mieszkańców, ich umiejętności manualne i potencjał wewnętrzny. Terapeuta stara się, aby powstające w pracowni prace były nie tylko estetyczne i solidnie wykonane, ale przede wszystkim potrafiły sprostać potrzebom, oczekiwaniom i wymogom użytkownika, nadążały za aktualnymi współczesnymi, trendami aranżacji i wystroju. W ramach terapii manualnej powstają:kartki okolicznościowe, ozdobne przedmioty użytkowe, ozdoby wycięte ze sklejki, kompozycje dekoracyjne, obrazy ścienne o różnych formatach i technikach, serwety, obrusy, bieżniki szydełkowane i prace krawieckie. Zadania realizowane przez pracownię to także przygotowywanie scenografii, dekoracji i napisów oraz szycie kostiumów i rekwizytów do występów artystycznych i organizowanych imprez.

Zajęcia informatyczne

To dla mieszkańców możliwość nauki obsługi komputera, przeglądanie stron internetowych dot. informacji z różnych dziedzin życia , słuchanie muzyki, zaznajamianie się z grami edukacyjnymi oraz z grami typu on-line. Internet przyczynia się do podniesienia poziomu funkcjonowania mieszkańców, do poprawy ich kontaktu ze środowiskiem, również ze środowiskiem rodzinnym i przyjaciółmi. Poprzez popularne aplikacje mają możliwość nawiązania nowych kontaktów społecznych. Pracownia komputerowa wyposażona jest w kilka stanowisk, posiada komputery i laptopy. Tu mieszkańcy maja możliwość skorzystać z laptopów prywatnych otrzymanych w ramach dofinansowania ze środków PFRON.