Stowarzyszenia wspólny dom

Przy Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach od 20 listopada 2007 roku  działa  Stowarzyszenie Wspólny Dom.  Głównym celem Stowarzyszenia jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnością, w szczególności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach, ich rodzin i opiekunów, pozyskiwanie środków na potrzeby działalności Stowarzyszenia, wspieranie i organizowanie integracyjnych imprez kulturalno-oświatowych i sportowych.
Udzielanie wszechstronnej pomocy materialnej, finansowej i pozamaterialnej Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach oraz jego mieszkańcom  i pracownikom a także promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego to również bardzo ważny cel Stowarzyszenia. 

Skład Zarządu Stowarzyszenia Wspólny Dom w Kochłowach:

Prezes  – Agnieszka Lizakowska
Wiceprezes – Justyna Cal
Skarbnik – Katarzyna Nijakowska
Sekretarz – Dorota Bieda
Członek –  Katarzyna Frąckowiak                                                                                                         

Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki:                                               

– środkom finansowym otrzymywanym od darczyńców,
– składkom członkowskim,
– dotacjom,
– dochodom z majątku,
– dotacjom państwowym i samorządowym,
– innym wpływom.

Realizując swoje cele i założenia Stowarzyszenie współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Kochłowach. Członkowie Stowarzyszenia zaangażowani w pracę na rzecz  mieszkańców Domu, posiadają duże doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, ponadto aktywnie przyczyniają się do organizowania imprez kulturalnych na terenie naszego Domu . Dążąc do wyznaczonych w statucie celów  Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe, uczestniczy w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ogłaszanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów, wnioskujemy również o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Imprezy w dużym stopniu organizowane są dzięki hojności sponsorów i  ludzi dobrej woli.

Wszelkie darowizny można wpłacać na konto Stowarzyszenia Wspólny Dom w Kochłowach

Bank Ludowy w Kępnie oddział w Ostrzeszowie
Numer rachunku bankowego: 86 8413 00001021 7072 2000 0001

                                                                                      

KONTAKT:

Stowarzyszenie Wspólny Dom
Kochłowy 1
63-500 Ostrzeszów

tel.: (62) 732-07-05
e-mail : lizakowska@dpskochlowy.pl